Wijzigingen procesrecht per 1 oktober

By oktober 2, 2019Procesrecht

Per 1 oktober 2019 is de Spoedwet KEI in werking getreden. Deze wet regelt dat er geen digitale procedures meer kunnen worden gestart voor vorderingen van meer dan € 25.000.

De pilots bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland zijn namelijk stopgezet. Dit heeft tot gevolg dat ook bij deze rechtbanken een procedure weer wordt begonnen met een dagvaarding en niet meer met een procesinleiding en het oproepingsbericht.

Daarnaast wijzigt deze wet het burgerlijk procesrecht op enkele onderdelen, met als doel het versterken van de regiefunctie van de rechter. Dit uit zich onder andere in het vervangen van de comparitie door de mondelinge behandeling.

 

Mondelinge behandeling

De mondelinge behandeling is meer omvattend dan de comparitie. De mondelinge behandeling kan nog steeds worden gebruikt om inlichtingen te krijgen en om een schikking te bereiken, maar de rechter kan bijvoorbeeld ook bevelen dat een partij een getuige of deskundige dient mee te nemen naar de zitting. Doordat de rechter de mondelinge behandeling naar eigen goeddunken kan inrichten, kan een procedure efficiënter worden ingericht en zou er sneller vonnis kunnen worden gewezen (als partijen niet tot een schikking komen).

 

Geen proces-verbaal

Wat ook is veranderd, is dat het opmaken van een proces-verbaal niet meer wettelijk verplicht is. Een proces-verbaal moet alleen nog worden opgemaakt op verzoek van een partij die daar belang bij heeft of op verzoek van de hogerberoepsrechter of de Hoge Raad. Ook kan de rechter het uit eigen beweging doen.