“Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 130/280”.

Artikel 1
Visser & Van Solkema Advocaten is een Nederlandse burgerlijke maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“praktijkvennootschappen”).

Artikel 2
1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Visser & Van Solkema Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Visser & Van Solkema Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend door Visser & Van Solkema Advocaten te zijn aanvaard, ook als deze door een werknemer of vertegenwoordiger van Visser & Van Solkema Advocaten zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan geen andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan Visser & Van Solkema Advocaten tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen, ook niet wanneer een opdracht door de opdrachtgever is verstrekt met het oogmerk dat deze door die specifieke persoon zou worden uitgevoerd.
3. Bij het inschakelen van derden zal Visser & Van Solkema Advocaten zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Visser & Van Solkema Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

Artikel 3
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Visser & Van Solkema Advocaten, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 4
1. De aansprakelijkheid van Visser & Van Solkema Advocaten jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Visser & Van Solkema Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,- of, indien het door Visser & Van Solkema Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,-. De aansprakelijkheid jegens derden is beperkt tot € 50.000,-.
3. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Visser & Van Solkema Advocaten aansprakelijk is voor de fouten van door Visser & Van Solkema Advocaten ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functio-neren van door Visser & Van Solkema Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 5
De opdrachtgever vrijwaart Visser & Van Solkema Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaam¬heden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander een gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging(en) zijdens Visser & Van Solkema Advocaten.

Artikel 6
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Visser & Van Solkema Advocaten vast te stellen uurtarieven.
2. Voor de uitvoering van een overeenkomst is door de opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten (vastgesteld op een percentage van het berekende honorarium) en omzetbelasting, verschuldigd.
3. Verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Visser & Van Solkema Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
5. Visser & Van Solkema Advocaten is gerechtigd het tijdevenredig honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

Artikel 7
1. De betaling van declaraties van Visser & Van Solkema Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente, zoals bedoeld in artikel 6:119a BW, verschuldigd.
2. Indien Visser & Van Solkema Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de in verzuim verkerende opdrachtgever, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaratie – ten laste van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.

Artikel 8
1. Visser & Van Solkema Advocaten kent een interne klachtenregeling welke aan deze algemene voorwaarden is gehecht en moet worden geacht integraal onderdeel daarvan uit te maken.
2. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, of deze niet binnen vier weken na het indienen daarvan is afgehandeld, dan kan een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).
3. Op alle overeenkomsten van opdracht is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Artikel 9
1. Niet alleen Visser & Van Solkema Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van Visser & Van Solkema Advocaten een beroep doen.
Hetzelfde zal gelden voor de directies en aandeelhouders van de respectievelijke maten (praktijkvennootschappen), alsmede vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Visser & Van Solkema Advocaten hebben verlaten.
2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Visser & Van Solkema Advocaten is Nederlands recht van toepassing.
3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Visser & Van Solkema Advocaten heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.
4. Indien de bepaling van lid 3 geen toepassing vindt zal de rechtbank welke in dat geval bevoegd is, worden geëntameerd.
5. Visser & Van Solkema Advocaten is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 10
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Versie november 2010

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden

Visser & Van Solkema Advocaten – IJburg Amsterdam

 

Algemene voorwaarden

Visser & Van Solkema Advocaten - IJburg Amsterdam