Bankgarantie: mag de bank weigeren te betalen?

In ons vorige blog over de bankgarantie schreven we al dat een bank in beginsel moet overgaan tot uitbetaling als de begunstigde tijdig een beroep doet op de bankgarantie, als aan de trekkingsvoorwaarden is voldaan en de claim conform de voorschriften is ingediend. Heeft de bank enige beoordelingsvrijheid of moet het enkel op commando uitbetalen?

Op commando?

Het antwoord op deze vraag is dat er in principe op commando moet worden uitbetaald. Maar er is een uitzondering mogelijk. Die uitzondering doet zich voor als sprake is van fraude, bedrog of willekeur. Het spreekt voor zich dat de bank hiervan kennis moet hebben voor dat zij op het verzoek op betaling moest beslissen.

Geen onderzoeksplicht

De bank moet dus bekend zijn met de fraude, het bedrog of de willekeur. Dit betekent niet dat de bank een (actieve) onderzoeksplicht heeft om na te gaan of hier sprake van is. Wel moet de bank rekening houden met informatie die haar bekend is. Meestal zal dit informatie zijn die de bank via haar opdrachtgever of de begunstigde heeft ontvangen.

Een geschil over de rechtmatigheid van de trekking tussen opdrachtgever en begunstigde is niet aan te merken als fraude of willekeur.

Opgave van redenen

Constateert de bank dat sprake is van fraude, bedrog of willekeur, dan moet zij de begunstigde zo spoedig mogelijk voldoende inzicht geven in de gronden voor de weigering om te betalen. Deze gronden moeten voldoende zijn om het beroep op bedrog of willekeur te rechtvaardigen.

In een zaak die de Hoge Raad haalde, had de bank geweigerd om tot betaling over te gaan, maar had in de afwijzingsbrief de redenen onvoldoende gespecificeerd. Dit was voor de Hoge Raad reden om te oordeelde dat de bank de betaling niet had mogen weigeren.

In een zaak die de Hoge Raad haalde, had de bank geweigerd om tot betaling over te gaan, maar had in de afwijzingsbrief de redenen onvoldoende gespecificeerd. Dit was voor de Hoge Raad reden om te oordeelde dat de bank de betaling niet had mogen weigeren.[1]

Contact

Onze kantoorgenoot mr. Sijbolt van Solkema heeft veel ervaring met het opstellen, beoordelen en uitwinnen van bankgaranties. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 020 – 452.97.17.


[1] Hoge Raad 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600