Klachten regeling

Visser & Van Solkema Advocaten - IJburg Amsterdam


Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of declaraties, verzoeken wij u uw bezwaren aan ons voor te leggen. U wordt verzocht zich daartoe eerst te wenden tot de behandelend advocaat. Als blijkt dat u met deze niet tot een vergelijk kunt komen, kunt u zich schriftelijk wenden tot mr. S. van Solkema, de klachtenfunctionaris. Indien de klacht hem betreft of bij zijn afwezigheid, wendt u zich tot mr. M.A. Visser, de substituut klachtenfunctionaris.

U dient uw klacht binnen drie maanden nadat deze is ontstaan dan wel dat u daarmee bekend had kunnen zijn, schriftelijk bij de klachtenfunctionaris te hebben ingediend.

Na ontvangst van uw schriftelijke klacht, zal de klachtenfunctionaris in overleg treden met de behandelende advocaat. Na dit overleg zal worden getracht met u een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Als dit niet mogelijk blijkt, zal er een oordeel worden gegeven betreffende uw klacht. Zowel een eventuele oplossing als een oordeel over uw klacht, zal schriftelijk aan u worden medegedeeld.

Wij streven ernaar om binnen twee weken nadat wij uw klacht hebben ontvangen, u daarvan mededeling te doen. Daarbij zal zo mogelijk worden vermeld hoe wij met u in overleg wensen te treden om tot een oplossing te komen. Mocht het niet mogelijk blijken om een voor partijen bevredigende oplossing te vinden dan zult u dit, alsmede het oordeel van de klachtenfunctionaris, binnen twee weken nadien worden bericht.

Mocht u het niet met het oordeel eens zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Wij wijzen u erop dat u zich pas tot de Geschillencommissie Advocatuur kunt wenden, nadat u uw bezwaren eerst schriftelijk aan ons kantoor heeft voorgelegd. Ook als er niet binnen vier weken na het schriftelijk indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht is gereageerd, kunt zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor neemt deel aan de Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is op 1 april 1999 door de Nederlandse Orde van Advocaten in het leven geroepen. De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te ’s-Gravenhage voert de regeling uit. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Het telefoonnummer van het secretariaat van de Geschillencommissie is 070 – 3105310.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000 (inclusief BTW). Desgewenst kunt u ook hogere schadeclaims voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, maar op voorwaarde dat u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000 (inclusief BTW) en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor kan betwiste declaraties dan wel onbetaald gebleven facturen ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Hieraan is geen limiet verbonden.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Daarvoor verwijzen wij u naar www.degeschillencommissie.nl. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.