Verjaring executie

By januari 4, 2017Executierecht

Een rechterlijke uitspraak, zoals een vonnis of arrest, is niet eeuwig geldig. Na verloop van tijd verjaart de bevoegdheid om de rechterlijke uitspraak ten uitvoer te leggen c.q. te executeren.

Dit is een ander type verjaring dan de verjaring waarover we eerder een blog schreven. In dat blog ging het over de verjaring van rechtsvordering.[1]

Hoofdregel

Een rechterlijke (of arbitrale) uitspraak verjaart na verloop van 20 jaar. Dit betekent dat de uitspraak na 20 jaar niet meer kan worden tenuitvoergelegd, door bijvoorbeeld het leggen van bankbeslag op beslag op een pand.

Uitzondering

Op deze 20-jaarstermijn geldt een uitzondering als het in de rechterlijke uitspraak staat dat het om bedragen gaat die per jaar of kortere termijn moeten worden betaald, zoals de wettelijke rente. In die gevallen geldt een korte verjaringstermijn van vijf jaar.

Aanvang termijn

De 20- of 5-jaarstermijn begint te lopen op de dag na uitspraak. Is in de uitspraak een bepaalde termijn of een voorwaarde opgenomen die moet zijn vervuld, dan begint de verjaring te lopen de dag na afloop van deze termijn of de dag nadat aan deze voorwaarde is voldaan.

Stuiting

Dit betekent niet dat de uitspraak 20 of 5 jaar niets meer waard is. De verjaring kan worden gestuit. Daarmee verleng je de periode waarbinnen je de rechterlijke uitspraak ten uitvoer kan leggen.

De verjaring wordt gestuit door:

  1. betekening van de uitspraak of schriftelijke aanmaning;
  2. erkenning van de in de uitspraak vastgestelde verplichting;
  3. iedere daad van tenuitvoerlegging, mits daarvan binnen de door de wet voorgeschreven tijd of, bij gebreke van zodanig voorschrift, met bekwame spoed mededeling aan de wederpartij wordt gedaan.

Wordt de verjaring tijdig en op de juiste wijze gestuit, dan begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Maar let op, deze termijn is maximaal vijf jaar.

—–

[1] https://www.visservansolkema.com/blog/belang-goede-sommatiebrief/.