Bankgarantie: het luistert nauw

By februari 25, 2019Financieel recht

Veel ondernemers zullen bekend zijn en ervaring hebben met een bankgarantie. In dit blog leggen we uit wat een bankgarantie is en dat de voorwaarden stipt moeten worden nageleefd.

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een vorm van zekerheid die wordt geboden bij bijvoorbeeld het aangaan van een huurovereenkomst, het afsluiten van een lening of het opheffen van een beslag.

Een bankgarantie wordt afgegeven door een bank. Deze bank garandeert bijvoorbeeld dat partij A zijn verplichtingen jegens partij B zal nakomen. Er ontstaat dus een relatie tussen partij A (opdrachtgever), partij B (begunstigde) en de bank. Als partij B de bankgarantie inroept en aan de voorwaarden is voldaan, dan moet de bank daaraan in beginsel gehoor geven. De bank mag geen acht slaan op de overeenkomst tussen partij A en partij B en eventuele discussies die partijen hebben over de uitvoering van de overeenkomst.

Claimen

De bank moet aan de begunstigde uitbetalen als deze tijdig en overeenkomstig de voorwaarden een beroep doet op de bankgarantie. De bank moet vervolgens binnen enkele dagen tot betaling overgaan. Maar de begunstigde die de bankgarantie inroept, moet wel stipt aan alle voorwaarden van de bankgarantie voldoen. De Hoge Raad heeft dit de afgelopen jaren meerdere malen duidelijk gemaakt en recent nog in zijn arrest van 14 december 2018:

“Gelet op de aard van een abstracte garantie op afroep (onder de voorwaarden vermeld in de garantie) en de functie die dergelijke garanties in het handelsverkeer vervullen, alsmede gelet op de positie van de garanderende bank, die de belangen in het oog moet houden van zowel degene die de opdracht gaf tot het stellen van de garantie, als van degene te wiens gunste de garantie is gesteld, is een strikte toepassing door de bank van de in de garantie gestelde voorwaarden geboden. Uit de aard en functie van de abstracte bankgarantie vloeit tevens voort dat bij de uitleg van een dergelijke garantie groot gewicht toekomt aan de (strikt te lezen) bewoordingen daarvan.” [1]

Staat in de voorwaarden dat de bankgarantie moet worden ingeroepen door het sturen van een aangetekende brief aan de bank, dan kan je niet volstaan met het sturen van een e-mail. Stuurt de begunstigde toch een e-mail, dan zal de bank hoogstwaarschijnlijk niet tot betaling overgaan.

In een volgend blog zal worden ingegaan op de vraag of de bank een beroep op een bankgarantie mag weigeren als aan de voorwaarden is voldaan.

Contact

Onze kantoorgenoot mr. Sijbolt van Solkema heeft veel ervaring met het opstellen, beoordelen en uitwinnen van bankgaranties. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 020 – 452.97.17.


[1] HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2297.